Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
София 1169, пл. „Княз Александър І” № 1, тел. 02/939-37-77, 02/939-35-67, факс 02/986-16-79

ДО Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МС КОПИЕ:

Г-ЖА И. АЛЕКСИЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦИК

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

относно: решение на ОС към ЦИК от проведено на 3 ноември 2015 г. заседание съдържащо предложение за съвместна среща във формат Граждански борд към Министерския съвет

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЧЕВ,

Като продължение на започнатата дискусия на 20 октомври 2015 г. между представители на МС, отделни министерства, ЦИК и граждански организации с цел подобряване на условията за организация и произвеждане на избори, подпомагане осигуряването на прозрачност, демократичност и честност в изборния процес, и в отговор на Вашето предложение дискусията да продължи след изборите, ОС към ЦИК взе решение да се обърне към Вас със следното предложение:

За привличане на по-широк кръг заинтересовани организации и експерти, предлагаме да се организира и проведе среща с участвалите в Гражданския борд от изборите през 2014 г. организации и институции за обсъждане на широк кръг от теми: изборен календар, избирателни списъци, информационна кампания, мрежа от организации-наблюдатели, престъпления срещу избирателните права, организационно-техническо подсигуряване на изборите, изборна администрация, сгрешени и поправени протоколи, технологии на подаване на гласа, изборен туризъм и висок процент недействителни гласове. Тази среща може да постави начало на обществени обсъждания в по-широк състав по поставените теми, които през следващите седмици да доведат до обстоен и задълбочен анализ на изборния процес, както и до предложения за решения на констатираните проблеми и дефицити.

С уважение,

гр. София За ОС към ЦИК:

6 ноември 2015 г. Румяна Дечева – председател
Rumi - podpis

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail