Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

Р Е П У Б Л И Е А      Б  Ъ  Л  Г А  Р И Я

3 А М Е С Т Н И К  М U НИ С Т Ъ Р – П Р Е Д С Е Д А Т Е Л  П О  Е В Р О П Е Й С КИ Т Е

                       Ф О Н Д О В Е  И  И К О Н О М И Ч Е С К А Т А  П О Л И Т И К А                    

 

Г-ЖА РУМЯНА ДЕЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  OC ЕЪМ ЦИК

КОІІИЕ:

Г-ЖА ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ЦИК

Относно: Уведомление за решение на OC към ЦИК от проведено на 3 ноември 2015 г. заседание, съдържащо предложение за съвместна среща във формат Граждански борд към Министерския  съвет

УВАЖАЕМА  Г-ЖО ДЕЧЕВА,

Благодаря Ви за изпратеното уведомително писмо и за отправеното предложение. Високо цевя работата на Обществения съвет към ЦНК, чиято основна цел е да съдейства за осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборния процес. В знак на споделени възгледи и отговорности, присъствах и ва проведената от Вас среща на 20.10.2015г., когато бяха поставени основите на активна дискусия по всички щекотливи въпроси, касаещи изборяия процес.

Подкрепям предложеіпіето Ви тази дискусяя да продължи, с цел отчитане и ан из на наученото от изминалите избори и поглед към предстояідия президентски вот 2016 г

В тази връзка, с удоволствие rqe присъствам на следващото насрочено за дание на OC към ЦИК, ва което да продължям започналия конструктивея диалог.

Моля своевремеішо да бъда информиран за предстоящите срещи на С и поемам авгажимент за участие, съобразно програмата ми.

С уважение,

ЗАМЕСТПНК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОПЕЙСЕИТЕ ФОНДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА:          /П/

(Томислав Дончев)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail