Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

ПРАВИЛНИК

за международната награда “Джон Атанасов” за ученици, учители и училища в сферата на средното образование
Организатор –  Сдружение „Памет” с подкрепата на  Общобългарсака фондация „Тангра ТанНакРа” и Тамара Бъртон – правнучка на Изобретателя.

Чл.1. Настоящият правилник определя общия ред за присъждане на награда на името на Джон Атанасов – .израз на признание за принос в развитието на информационните и комуникационни  технологии (ИКТ) в сферата на средното образование.

Чл. 2. Наградата се присъжда ежегодно и се обявява на рождения ден на Джон Атанасов. Конкретните детайли на реда за присъждане и връчване на наградата се определят от Инициативен комитет. Членове на Инициативния комитет могат да бъдат всички физически и юредически лица, поканени от Организатора при договорни условия.

Чл.3. Право на номиниране за  наградата имат  граждани и организации от страни – членки на Инициативния комитет, които са ученици или учители в сферата на средното образование. Награда може да се връчи и на училище за цялостия му принос по внедряване на компютърните технологии в средното образоване.

Чл.4. Наградата е копие на съвместния филм на Фондация „Тангра ТанНакРа” и семейството на Джон Атанасов и почетна грамота, които могат да се придружават и от парична награда. Наградата се връчва в тържествена обстановка от представител на Сдружение „Памет”.

Чл.5. Основни изисквания и критерии за награждаване са:

а) за ученици и учители – реализирани значими  постижения в областта на компютърните и информационни технологии;
б) за училища – научни или приложни приноси в развитието на компютърните и информационните технологии в световен мащаб и/или значителна стопанска и/или социална значимост.

Чл.6. За присъждане на наградата заседава Инициативния комитет, като негови постоянни членове са изтъкнати учени и специалисти в областта на компютърните и информационни технологии от страните – учаснички.

Чл.7. Предложения до Инициативния комитета за присъждане на наградата Джон Атанасов могат да се правят писмено или по електронен път по всяко време на годината.

Чл.8. Мотивираните предложения се представят придружени от образци-формуляри.

Чл.9. По всички въпроси, освен избор, Инициативния комитетът взема решения с явно гласуване и мнозинство от 50% плюс един от присъстващите.

Чл.10. Заседанията на Комитета са редовни, ако присъстват 50% плюс един от списъчния състав на членовете му.

Чл.11. Заседанията на комитета са виртуални по определена технология.

Чл.12. При няколко кандидата всеки член на Комитета по номинации ги класира в бюлетина на съответните места (точки). Класиран на първо място е този, който е събрал най-много точки.

Чл.13. По своя преценка Комитетът по номинации може да присъди грамота за второ и/или трето място.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail