Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

Приложение към

Решение № 103-ЕП от 8 април 2014 г.,

изменено и допълнено с Решение № 818 от 1 септември 2014 г.

изменено и допълнено с Решение №

от ноември 2015

 

ПРАВИЛА

за дейността на Обществения съвет

към Централната избирателна комисия

 

 1. Общественият съвет е консултативен орган към Централната избирателна комисия, с основна цел да съдейства за осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборния процес.
 2. Общественият съвет има право:

2.1. да получава текуща информация от ЦИК във връзка с подготовката и организацията на изборния процес;

2.2. да предоставя на ЦИК своите мнения, позиции и становища във връзка с подготовката и организацията на изборния процес.

2.3. да иска съдействие от ЦИК органи, които имат правомощия по организацията и подготовката на изборите, да предоставят конкретна информация или да бъдат канени на заседания на Обществения съвет.

2.4. (нова) Съгласно Решение на ОС от 13. 10. 2015 г., потвърдено от ЦИК с решение …. , да формира консорциуми от членове на ОС за финансиране на определени дейности, които допринасят за подобряване на условията за организиране и провеждане на избори и референдуми.

 

 1. Съгласно Решение № 34 от 30. 03. 2014 г. на ЦИК в първоначалния състав на Обществения съвет са включени представители на български неправителствени организации.

3.1. (нова) Съгласно Решение на ОС от 13. 10. 2015 г., потвърдено от ЦИК с решение …., Членовете на ОС определят свой представител. Промяната се комуникира в писмен вид, за сведение на членовете на ОС и се отразява на сайта на ЦИК.

3.2. (нова) Съгласно Решение на ОС от 13. 10. 2015 г., потвърдено от ЦИК с решение …., Статутът на организациите неучаствалите в работата на ОС през последните 6 месеца може да бъде променен чрез гласуване на ОС в „наблюдател“. Този статут се предоставя и на нови организации, с интерес в областта на провеждане и наблюдение на избори, които по свои причини не желаят по-активна роля.

 1. Членовете на Обществения съвет са равноправни. По предложение на Съвета промяна в състава му става с решение на ЦИК.

4.1. (нова) Съгласно Решение на ОС от 13. 10. 2015 г., потвърдено от ЦИК с решение …., възможно е дистанционно участие в дейността на ОС, но без право на глас за съответното заседание. Членове и наблюдатели представят в писмен вид становище по темите от дневния ред, включително т. „Разни“, които по решение на заседанието могат да бъдат гласувани като общо становище или приети и документирани за сведение.

 1. На първото си заседание Общественият съвет избира свое ръководство и приема Правила за дейността си.

5.1. Ръководството се състои от председател и двама заместник-председатели. Всеки от тях се избира за срок от 6 месеца, но за не повече от 2 последователни мандата.

5.2. Председателят осъществява ръководство на провежданите заседания и координация с ЦИК. В негово отсъствие и по възлагане от негова страна тази дейност се осъществява от съответния заместник-председател.

5.3. (нова) Съгласно Решение на ОС от 13. 10. 2015 г., потвърдено от ЦИК с решение …., при отсъствие на председателя и заместник-председателите, присъстващите избират председателстващ заседанието и решенията на заседанието са легитимни.

5.4. (нова) Съгласно Решение на ОС от 13. 10. 2015 г., потвърдено от ЦИК с решение …., След заседанията, водещият заседанието на ОС изготвя резюме по обсъжданите теми и настоящи проблеми, за разпространение чрез организациите членки и медиите.“

 1. Правилата за дейността на Обществения съвет се одобряват от ЦИК и се публикуват на интернет-страницата на ЦИК.
 2. Правилата за дейността на Обществения съвет може да бъдат променяни по предложение на Обществения съвет, одобрено с решение на ЦИК.
 3. Становищата на Обществения съвет имат препоръчителен характер
 4. Становищата на Обществения съвет се публикуват на интернет-страницата на ЦИК, в отделна секция „Обществен съвет“, независимо от това дали ЦИК приема съдържащите се в тях препоръки или не. На същата страница се публикуват правилата за дейността, протоколи от заседанията на Обществения съвет, линкове към решенията на ЦИК, засягащи дейността на Обществения съвет и др.
 5. Във всяко заседание на Обществения съвет участва представител на ЦИК със съвещателен глас.
 6. (изм. и доп. с Решение № 818/01.09.2014 г. на ЦИК)Кворумът за провеждане на заседание е повече от половината от състава на Обществения съвет. При липса на кворум, заседанието се отлага с 15 минути и се провежда с присъстващите членове.
 7. Общественият съвет приема решенията и становищата си с мнозинство повече от половината от присъстващите.

12.1. (номерацията изм. с Решение № 818/01.09.2014 г. на ЦИК) Неразделна част от становищата представляват изразените мнения на организациите, които не съвпадат с общото становище.

 

 1. За всяко заседание на Обществения съвет се води стенографски протокол, който се публикува в седемдневен срок на сайта на ЦИК, секция „Обществен съвет“.
 2. В заседанията на ЦИК може да участват представители на Обществения съвет със съвещателен глас.

14.1. Когато в заседание на ЦИК се разглежда становище на Обществения съвет, негов представител участва в заседанието.

 1. Административно и технически Общественият съвет се подпомага от секретар (администрация на ЦИК).

Заключителна разпоредба. Тези „Правила за дейността на Обществения съвет към ЦИК“ са приети на основание чл. 55, ал.2 от Изборния кодекс и Решения № 34 от 30. 03. 2014 г. и на № … от …. 11. 2015  ЦИК от 11 представители на неправителствени организации, участвали в първото заседание на Съвета, проведено на 31.03.2014 г.:

 1. Антоанета Цонева – Институт за развитие на публичната среда;
 2. Даниел Стоянов – Асоциация за реинтеграция на осъдени лица (АРОЛ);
 3. Йорданка Бачева – Сдружение „Нова алтернатива”;

4.Ивайло Цонев – Европейско общество за защита на човешките права – България;

 1. Калин Славов – Асоциация „Прозрачност без граници”;
 2. Михаил Мирчев – Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ);
 3. Емилия Друмева – Асоциация на младите юристи;
 4. Сезгин Мехмед – Фондация „Младежка толерантност”;
 5. Веселина Кирилова-Стаменова – Сдружение „България на гражданите”;
 6. Божидар Василев – Федерация на независимите студентски дружества;
 7. Галина Асенова – Институт за социална интеграция.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail