Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

София 1169, пл. „Княз Александър І” № 1, тел. 02/939-37-77, 02/939-35-67, факс 02/986-16-79

 

ДО

Г-ЖА ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦИК

 

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

 

относно: решения на ОС от проведени заседания на 13 октомври и 3 и 10 ноември 2015г.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСИЕВА,

 

С това писмо Ви уведомяваме за решенията на ОС към ЦИК от 10 ноември и за решения от 13 октомври и 3 ноември, по които ЦИК не се е произнесла.

 

 1. ОС към ЦИК на основание т. 5.1. от Правилата си за дейност на 13 октомври 2015 единодушно реши промяна в Правилата си за дейност, която да допринесе за по-добро изпълнение на задачата за подпомагане в осигуряването на прозрачност, демократичност и честност в изборния процес, а именно:

 

„2.4. да формира консорциуми от членове на ОС за финансиране на определени дейности, които допринасят за подобряване на условията за организиране и провеждане на избори и референдуми.

 

3.1. Членовете на ОС определят свой представител. Промяната се комуникира в писмен вид, за сведение на членовете на ОС и се отразява на сайта на ЦИК.

3.2. Статутът на организациите неучаствалите в работата на ОС през последните 6 месеца може да бъде променен чрез гласуване на ОС в „наблюдател“. Този статут се предоставя и на нови организации, с интерес в областта на провеждане и наблюдение на избори, които по свои причини не желаят по-активна роля.

 

4.1. Възможно е дистанционно участие в дейността на ОС, но без право на глас за съответното заседание. Членове и наблюдатели представят в писмен вид становище по темите от дневния ред, включително т. „Разни“, които по решение на заседанието могат да бъдат гласувани като общо становище или приети и документирани за сведение.

 

5.3. При отсъствие на председателя и заместник-председателите, присъстващите избират председателстващ заседанието и решенията на заседанието са легитимни.

5.4. След заседанията, водещият заседанието на ОС изготвя резюме по обсъжданите теми и настоящи проблеми, за разпространение чрез организациите членки и медиите.“

 

В приложен файл е цялостният текст на Правилата за работа на ОС към ЦИК

 

 1. Поради изтичането на мандата на заместник-председателите на ОС, на основание т. 5.1. от Правилата си за дейност, на 10 ноември 2015 ОС единодушно избра за заместник-председатели:

 

Надежда Гологанова

Дончо Пачиков

 

ОС благодари на досегашните заместник-председатели Антоанета Цонева и Йорданка Бачева за усърдието и професионализма при предоставяне на експертиза за подобряване на условията за подготовка и провеждане на изборите.

 

 1. На основание т.3.2. от Правилата за работа на ОС и във връзка с Решение на ОС от 13 октомври 2015, както и с цел облекчаване на дейността на ОС и осигуряване на кворум за заседанията, ОС промени статута от „член“ в „наблюдател“ на следните организации, които не са участвали в дейността през последните 6 месеца:

 

Фондация „Младежка толерантност“

Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив

Сдружение „България на гражданите“

Сдружение „Заедно за Къкрина“

 

Информация за решението на ОС за обособяване на статут „Наблюдател“ е комуникирано до всички след заседанието на 13 октомври 2015.

 

В приложен файл е актуализирания списък на ОС към ЦИК – членове и наблюдатели.

 

 

 1. Подновява препоръката от 3 ноември към ЦИК да покани регистрираните организации за наблюдатели на местните избори и референдума да предоставят отчет за дейността си по наблюдението.

 

 1. В резултат на наблюдението на местните избори и националния референдум, ОС реши да приоритизира следните теми за съвместен анализ:

 

 1. изборен календар
 2. информационна кампания и медийни пакети
 3. организационно-техническо подсигуряване на изборите
 4. изборна администрация
 5. сгрешени и поправени протоколи
 6. технологии на подаване на гласа
 7. изборни туристи и недействителни гласове.

 

Организациите от ОС се ангажират да координират обобщаването и анализа по една  или повече от приоритетните теми.

 

 1. В тази връзка и по предложение на Сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, ОС подновява предложението си съвместно с ЦИК да извършат изследване и анализ на недействителните бюлетини от проведените избори за общински съветници и кметове през месец октомври 2015. Резултатите от изследването и изводите от анализа са от съществена важност за изготвяне на обосновани предложения за подобряване на изборния процес. Конкретните стъпки преди следващото заседание са:

 

 1. Анализ на недействителните бюлетини в страните от ЕС и СЕ – по възможност от международен експерт
 2. Изработване от съвместна група от ЦИК и представители на ОС на методика за анализ на недействителните бюлетини от МИ 2015
 3. Подготовка на становище за медиите по големия дял недействителни бюлетини за привличане на обществено внимание по темата

 

 1. Подновява искането от 3 ноември 2015 за предоставяне на медийния план и бюджет, както и информацията за броя излъчвания в електронните медии и броя публикации в печатните на клиповете и другите информационни материали. Информацията ще предостави база за анализа и предложенията на подобряване на информираността на гражданите преди следващите избори.

 

 1. ОС подновява предложението си към ЦИК обособяване на перо в бюджета за ОС за конкретни дейности по повишаване на капацитета и компетенциите, както и на прозрачността на ОС.

 

Молим Обръщението на ОС от 27 октомври (в приложен файл) и решенията на ОС от 10 ноември 2015 г. да бъдат потвърдени от ЦИК и качени на интернет страницата на ЦИК, секция „Обществен съвет”.

 

 

гр. София                                                                   За ОС към ЦИК:

10 ноември 2015 г.                                                    Румяна Дечева – председател

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail